Циклова комісія обліково-економічних дисциплін є випусковою для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 073 «Менеджмент».

Головна мета роботи комісії полягає у формуванні професійної компетентності, підвищенні рівня знань студентів, у поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних адаптуватись у нових соціально-економічних умовах та вирішувати питання господарювання при різних формах власності.

Цикловою комісією успішно запроваджується комплекс новацій, націлених на вдосконалення навчального процесу, підвищення якості викладання, запровадження компетентісного підходу до навчального процесу, його індивідуалізацію й активізацію самостійної роботи студентів.

Члени циклової комісії працюють над удосконаленням педагогічної майстерності, проходять підвищення кваліфікації на кафедрах ПДАА та НУБіП України, займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, майстер-класах, тематичних виставках НМЦ.

Беручи до уваги сучасні вимоги ринку праці, викладачі циклової комісії намагаються максимально наблизити навчальні заняття з фахових дисциплін до виробництва шляхом співпраці з провідними установами.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії обліково-економічних дисциплін – акумулювати всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів передвищої освіти.

Постійно ведеться пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позаудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності і виховання громадянської позиції. Викладачі циклової комісії проводять відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, круглі столи, студентські науково-практичні конференції, студентські форуми, цікаві зустрічі, предметні олімпіади, квести тощо.

Практична підготовка студентів обліково-економічного напряму є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь у сфері обліку, фінансів та менеджменту. Завдяки значному практичному досвіду викладачі комісії допомагають студентам в оволодінні сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формуванні професійних умінь і навичок, вихованні потреби систематичного поновлення багажу знань.

Одним з найважливіших засобів формування висококваліфікованого спеціаліста є науково-дослідна робота студентів. Вона передбачає участь у проведенні досліджень, роботу в науково-практичних конференціях, написанні статей, тез, доповідей, інших публікацій.

Для реалізації позанавчальної роботи із студентами, члени циклової комісії проводять низку заходів щодо виховання всебічно розвиненої особистості, змістом якої є патріотичне, моральне, естетичне виховання; виховання самостійності, толерантності, культури поведінки, поважного ставлення до праці, зацікавленості у навчанні.

Викладачі комісії регулярно приймають активну участь у майстер-класах ДУ “НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти” , а також конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР». Останніми роками було створено підручник, електронні посібники різних напрямів і форм, відеофільми, практикуми, робочі зошити, а також тестові програми для визначення та корекції знань студентів. Викладачі циклової комісії регулярно стають призерами та переможцями конкурсу, їх роботи щорічно вносяться до каталогу кращих робіт. Так, в 2019 році викладачі циклової комісії Ящевська О. М. та Гаркава Л. О. здобули перший для коледжу «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР», зокрема, за розробку та впровадження інноваційної форми навчального ресурсу – сайту лабораторії «Навчальна бухгалтерія». В 2020 році Гладка Л. О., Гаркава Л. О. та Ящевська О. М. знову отримали призове місце в конкурсі «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР» за електронний посібник із навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік».

Згідно вимог сьогодення щодо вседоступності освіти для потреб студентів та викладачів створено навчально-методичний портал циклової комісії обліково-економічних дисциплін.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах, обіймаючи посади: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Циклова комісія обліково-економічних дисциплін – це згуртований ефективно-працюючий колектив, який шляхом упровадження сучасних інноваційно-інформаційних технологій навчання, забезпечує висококваліфіковану підготовку спеціалістів з дисциплін циклу, що є основою для здобуття знань та професійного становлення студентів, успішної самореалізації в сучасних ринкових умовах.

Сайт циклової комісії

 

Електронна бібліотека циклової комісії

Викладачі комісії

Ящевська Оксана Миколаївна- голова циклової комісії обліково-економічних дисциплін

спеціаліст вищої категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1997 році, вчитель української мови, література та народознавства;

Полтавський національний технічний університет у 2005 році, спеціаліст з обліку і аудиту.

Беркало Марія Володимирівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка в 1997 році, вчитель початкових класів і образотворчого мистецтва;

Полтавську державну аграрну академію у 2002 році, менеджер-економіст;

Національний університет біоресурсів і природокористування, інженер-землевпорядник.

Галушка Вікторія Станіславівна

cпеціаліст вищої категорії

закінчила  Полтавський сільськогосподарський інститут у 1989 році , економіст-організатор cільськогосподарського виробництва;

Національний аграрний університет у 2006 році , економіст-педагог. 

Гаркава Лариса Олександрівна

cпеціаліст I категорії, 

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2003 році , економіст-бухгалтер;

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка у 2014 році, психолог  . 

 

Гладка Лілія Олексіївна - завідувач землевпорядним та заочним відділеннями

cпеціаліст вищої категорії, викладач –методист, 

нагороджена знаком “Відмінник аграрної освіти” ІІІ ступеня;

закінчила Полтавський сільськогосподарський інститут у 1982, економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві; 

Українську сільськогосподарську академію у 1990 році, викладач бухгалтерських дисциплін.

Дзипетрук Світлана Петрівна

cпеціаліст IІ категорії, 

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2012 році , магістр з обліку і аудиту;

Полтавський національний державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка у 2014 році, психолог . 

Кириленко Катерина Анатоліївна-головний бухгалтер

cпеціаліст I категорії, 

закінчила Полтавський державний технічний університет у 2002 році, економіст.

 

Матвієнко Олександр Васильович-завідувач навчально-виробничої практики

cпеціаліст вищої категорії, викладач –методист, 

нагороджений нагрудним знаком ”Знак Пошани”;

закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут у 1987 році , економіст-організатор сільськогосподарського виробництва;  

Полтавський кооперативний інститут у 1997 році ,викладач економіки підприємства.

Рожкова Марина Анатоліївна

cпеціаліст I категорії, 

закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут  у 1988 році, економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві;

Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка у 2010 році, практичний психолог. 

Шевнікова Антоніна Євгеніївна

cпеціаліст вищої категорії,

закінчила  Полтавський сільськогосподарський інститут у 1983 році , економіст-організатор cільськогосподарського виробництва.

Чирва Інна Василівна

спеціаліст І категорії,

закінчила Полтавську державну аграрну академію у 2007 році за фахом «Облік і аудит»,

аспірантуру Полтавської державної аграрної академії у 2014 році за напрямом " Економіка та управління підприємствами".

Шевченко Тетяна Олександрівна – заступник директора з виховної роботи

спеціаліст вищої категорії, викладач –методист,

закінчила Кременчуцьке педагогічне училище ім.  А.С. Макаренка у 1995 році, вихователь;

закінчила Полтавський державний сільськогосподарський інститут у 2001 році, агроном.