Розділ І
Загальні положення

1.1. Це Положення регламентує порядок створення і функціонування
студентського самоврядування у Аграрно-економічному коледжі Полтавської державної аграрної академії (далі Коледжу).
1.2. Студентське самоврядування Коледжу є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.
1.3. Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Коледжу.
1.4. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у Коледжі. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
1.5. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.
1.6. Органи студентського самоврядування сприяють організації навчальної, наукової, освітньо-просвітницької, спортивно-масової та іншої діяльності за участі студентів аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії.
1.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються Конституцією України, законами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки, Статутом коледжу та цим Положенням.
1.8. Взаємодія органів студентського самоврядування з адміністрацією Коледжу здійснюється на основі взаємної поваги допомоги та співробітництва. Керівництво Коледжу зобов’язане забезпечити підтримкою, створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів).
1.9. Фінансовою основою студентського самоврядування в Аграрно-економічному коледжі є: кошти, визначені вченою радою навчального закладу в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих від основної діяльності.
1.10. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

 •  добровільності, колегіальності, відкритості;
 •  виборності та звітності студентського самоврядування;
 •  рівності права студентів у студентському самоврядуванні;
 • незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

Розділ ІІ

Мета і завдання органів студентського самоврядування

2.1. Студентське самоврядування у коледжі функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує в нього навички майбутнього організатора, керівника.
2.2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу, спрямоване на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.
2.3. Основні завдання органів студентського самоврядування:

• забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються;
• забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
• сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
• створення умов для проживання і змістовного відпочинку студентів;
• організація різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
• співробітництво зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями;
• сприяння працевлаштуванню випускників;
• вирішення питань міжнародного обміну студентами;
• безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
• забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
• сприяння залученню студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
• контроль за навчальною та трудовою дисципліною студентів, оперативне
реагування на випадки їх порушення;
• участь у роботі стипендіальної комісії;
• організація роботи органів студентського самоврядування в гуртожитках;
• координація роботи з кураторами академічних груп;
• пропагування здорового способу життя, безпечної поведінки, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.
2.4. Повноваження органів студентського самоврядування.
Адміністрація навчального закладу тільки за згодою відповідного органу студентського самоврядування приймає рішення з питань , що стосуються;
• кандидатур для участі в програмах міжнародного обміну студентами та програмах стажування;
• виключення студента з навчального закладу на підставах, не пов’язаних з академічною заборгованістю або несплатою за навчання;
• поселення студентів у гуртожиток, виселення з гуртожитку та переселення, крім випадків, пов’язаних з оплатою проживання;
• правил поведінки студентів, правил проживання в гуртожитку, правил внутрішнього розпорядку;
• звуження соціальних та інших прав студентів.
Адміністрація навчального закладу може надавати органам студентського самоврядування додаткові повноваження за їхньою згодою.

Розділ ІІІ
Структура і організація роботи органів студентського самоврядування

3.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічних груп, курсів, факультетів, гуртожитків навчального закладу.
3.2. Органи студентського самоврядування є виборними. Члени та голова виконавчих органів студентського самоврядування обираються на Конференції студентів відповідного рівня. Порядок обрання, обсяг та термін повноважень виконавчих органів студентського самоврядування визначаються цим Положенням.
3.3. Органами студентського самоврядування є:

 • Конференція студентів коледжу;
 • Студентська рада коледжу;
 •  Студентська рада гуртожитку;
 • Органи студентського самоврядування на рівні студентської групи.

3.4. Термін повноважень органів студентського самоврядування кожного рівня становить один рік. Керівники студентського самоврядування не можуть перебувати на посаді більше двох строків підряд.
3.5. У гуртожитку створюється Студентська рада гуртожитку, яка організовує свою роботу відповідно до даного Положення.
3.6. Засідання органів студентського самоврядування проводяться не рідше одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до його складу членів. Рішення приймається більшістю голосів її членів.
3.7. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою (заступником) та секретарем.
3.8. На розгляд загальних зборів (Конференцій) виносяться найважливіші питання життєдіяльності студентів, обумовленими основними напрямами діяльності студентського самоврядування.
3.9. Загальна кількість делегатів Конференції студентів Коледжу визначається з урахуванням представництва від 2 до 5 студентів від кожної академічної групи. Списки для реєстрації делегатів Конференції студентів коледжу складаються на підставі протоколів або витягів з протоколів засідань академічних груп, що подаються до студентського самоврядування Коледжу, який підписується старостою академічної групи.
3.10. На Конференції студентів Коледжу можуть бути присутні представники адміністрації коледжу без права на голосування. Представники адміністрації Коледжу можуть брати участь у обговоренні питань порядку денного Конференції студентів Коледжу.
3.11. Повноваження Конференції студентів Коледжу:

 • ухвалює Положення про студентське самоврядування Коледжу, визначає структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
 • формують представницький орган студентського самоврядування (студентська рада коледжу), а також виконавчі органи студентського самоврядування (комісії) та заслуховують їхні звіти;
 • обирає Контрольну-ревізійну комісію, Студентську виборчу комісію;
 • затверджує кошторис витрат органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання.

3.12. Конференція студентів Коледжу скликається головою студентської ради не рідше одного разу на рік.
3.13. Рішення на Конференції студентів коледжу приймаються шляхом прямого відкритого голосування делегатів шляхом підняття рук. Таємне голосування проводиться у випадках формування виборних органів студентського самоврядування, або за рішенням, підтриманим не менше третиною присутніх делегатів. Делегати голосують особисто; передання делегатом права голосу на конференції іншій особі не допускається. Рішення Конференції студентів Коледжу вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 50% + 1 від присутніх делегатів. У разі прийняття рішення на Конференції студентів Коледжу шляхом таємного голосування виготовлення бюлетенів, проведення такого голосування та підрахунок голосів здійснює виборча комісія. Результати таємного голосування оформляються протоколом виборчої комісії, який підписується усіма її членами.
3.14. Органи студентського самоврядування коледжу і гуртожитку у кінці навчального року на загальних зборах звітують про виконану роботу.
3.15. При Раді створюються сектори за напрямками роботи: організаційно-творчий, сектор із захисту прав студентів, інформаційний, спортивний, екологічний.

Розділ ІV

Повноваження органівстудентського самоврядування

4.1.Голова студентського самоврядування коледжу:
4.1.1. Голова студради коледжу є главою всієї студентської громади і очолює виконавську діяльність.
4.1.2. Голова обирається студентами коледжу на основі загального рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на два роки.
4.1.3. Головою студради може бути студент другого – третього курсів.
4.1.4. Голова студради забезпечує виконавчу діяльність коледжу.
4.1.5. Структура вертикалі студради коледжу складається із заступника голови студради коледжу, секретаря, старостату, комісій, рад відділень, ради гуртожитку, рад академічних груп.
4.1.6. Приймає участь у засіданнях педагогічного колективу коледжу та пропонує для вирішення питання, що стосуються інтересів студентів;
4.2. Заступник голови студради коледжу призначається головою на термін два роки.
4.2.1. Заступник голови студради коледжу координує діяльність секторів, які діють на рівні коледжу. В свою чергу голови комісій координують діяльність відповідних комітетів на відділеннях і гуртожитку, групах.
4.3. Сектори.
4.3.1. Сектори (відповідно – на відділеннях, в групах) є робочими органами студентського самоврядування в Коледжі .
4.3.2. В коледжі діють такі сектори:

 • Сектор культури та мистецтв
 • Сектор преси та інформації
 • Сектор дозвілля та інтелектуальних ігор
 • Сектор із прав захисту студентів..

4.3.3. Сектори:

 • проводять роботу щодо захисту прав та інтересів студентів;
 • cпрямовують свою діяльність та активізацію участі студентів у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • cприяють формуванню діяльності органів самоврядування на відділеннях та в гуртожитку, гуртків, молодіжних громадських об’єднаннях, співпрацюють з ними;
 • організовують допомогу студентам у пошуку роботи, ведуть профорієнтаційну діяльність серед студентів, організовують культурно-масову і спортивно-оздоровчу роботу;
 • постійно інформують студентів коледжу про свою діяльність за допомогою внутрішніх засобів масової інформації.

 

Розділ V

Виборча комісія

5.1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського самоврядування, який відповідно до цього положення забезпечує організацію підготовки і проведення засідання Студентської ради, виборів голови Студентського парламенту та затвердження персонального складу Спостережної ради.
5.2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення передбачених цим положенням принципів і засад виборчого процесу, реалізацію виборчих прав студентів.
5.3. Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, об’єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності.
5.4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів.
5.5. Виборча комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у осіб, що передбачені цим положенням втручання будь–яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об’єднань і вирішенні питань, що належать до повноважень комісії, не допускається.
5.6. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду голови студради коледжу, голови студради гуртожитку, кандидати у члени Спостережної Ради, представники адміністрації коледжу.
5.7. За рішенням виборчої комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.
5.8. На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути присутніми представники зацікавлених сторін.
5.9. Рішення виборчої комісії публікуються в місцевих засобах масової інформації.
5.10. До складу виборчої комісії входять 10 членів: 5 – голова студради призначає, 5 – призначає Спостережна Рада;
5.11. Глава виборчої комісії, заступник голови виборчої комісії, секретар виборчої комісії обираються з числа членів виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні.
5.12. Після сформування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна змінювати не більше, ніж на одну третину.

                                                                                    Розділ VI
                                                                            Ради відділення

6.1. Ради відділень є органом студентського самоврядування на відділенні.
6.2. Членом ради відділення є кожний староста академічної групи відділення.
6.3. Ради відділення збирається на засідання не менше одного разу на два тижні для визначення напрямів діяльності щодо реалізації рішень завідуючого відділенням, голови студентської ради коледжу.
6.4. В другий тиждень вересня рада відділення обирає голову ради відділення.
6.5. Голова ради відділення очолює роботу комітетів на відділенні.
6.6. Студентська рада відділенням є структурним підрозділом студради коледжу. У своїй роботі вона керується Положенням про студентське самоврядування в Коледжі.

                                                                                    Розділ VII
                                                                    Студентська рада коледжу

7.1. Голова студентської ради гуртожитку обирається в вересні поточного року на загальних зборах мешканців гуртожитку строком на навчальний рік і несе відповідальність за стан навчально-виховної роботи, збереження майна, додержання правил протипожежної безпеки та користуванням електроприладів в гуртожитку.
7.2. Голова студентської ради гуртожитку призначає заступника і секретаря.
7.3. У разі відсутності голови ради гуртожитку всі його повноваження виконує заступник голови ради
7.4. Секретар ради веде протоколи засідань, які зберігаються на протязі трьох років.
7.5. Голова ради гуртожитку безпосередньо підпорядковується голові студради коледжу.
7.6. Голова ради може бути звільнений від виконання своїх обов’язків:          

 • за особистою заявою;
 • зборами мешканців гуртожитку;
 • відрахуванням з числа студентів;
 • порушення ним встановлених цим Положенням норм.

7.7. Голова ради зобов’язаний:

 • слідкувати за виконанням мешканцями правил внутрішнього розпорядку та вимог санітарного режиму, не допускати проведення заходів після 2200;
 • контролювати додержання всіма мешканцями гуртожитку часу відведеного для самопідготовки;
 • брати активну участь в організації всіх заходів, що проводяться в гуртожитку у відповідності плану виховної роботи;
 • постійно в кінці кожного місяця 25-го числа та семестру підводити підсумки змагань між поверхами та кімнатами за звання “Краща кімната, поверх”;
 • забезпечувати виконання мешканцями гуртожитку вимог і рішень ради студентського самоврядування, вихователя, завідуючої гуртожитку;
 • залучати студентів до участі у генеральному прибиранні в гуртожитку та на закріпленій території;
 • спрямовувати роботу старост поверхів, здійснювати контроль за виконанням ними своїх обов’язків;
 • слідкувати за своєчасним прибиранням жилих кімнат, кухонь та службових приміщень, за бережливим відношенням до майна гуртожитку;
 • слідкувати за додержанням мешканцями гуртожитку правил протипожежної безпеки, користуванням електроприладами;
 • додержувати у гуртожитку суворий режим економії електроенергії, газу, води;
 • не допускати порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку. В випадку порушення терміново повідомляти вихователя гуртожитку;
 • організовувати та забезпечувати чергування, складати графік чергування на наступний місяць.

7.8. Голова студентської ради в гуртожитку працює під посереднім керівництвом голови студентської ради коледжу та вихователів гуртожитку і звітує про проведену роботу один раз на місяць перед вихователями гуртожитку, студентською радою коледжу.

                                                                              Розділ VIII
                                                                         Права та обов’язки
                                            Членів органів студентського самврядування
                 
8.1. Члени органів студентського самоврядування мають право:

 • узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів відносно організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності коледжу і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення, сприяти реалізації прийнятих рішень;
 • брати участь у вирішенні питань про відрахування студентів з коледжу;
 • отримувати в органах адміністрації коледжу інформацію з питань, що стосується студентів.

8.2. Члени органів студентського самоврядування зобов’язані:

 • сприяти всебічному розвитку АЕК ПДАА;
 • представляти і захищати інтереси студентів;
 • виконувати покладені на них обов’язки, передбачені цим Положенням.

8.3. Одна й та ж сама особа не може обіймати дві і більше посад в органах студентського самоврядування коледжу.